Vacatures bestuursleden

Vacatures bestuursleden
De onderstaande vacature is inmiddels gesloten.

Om het bestuur van SDOK voltallig te maken zijn wij op zoek naar nieuwe bestuursleden die zich van harte verbonden weten met allen die lijden vanwege hun geloof in Christus.

Het bestuur van SDOK bestaat uit zeven leden en draagt eindverantwoordelijkheid voor de activiteiten van SDOK. Dit doet het bestuur door het beleid van SDOK vast te stellen en toezicht te houden op de uitvoering ervan. Het bestuur vergadert vijf keer per jaar (meestal ’s avonds) op het kantoor van SDOK in de buurt van Gorinchem.

Profiel
Met betrekking tot de algemene bestuurlijke kwaliteiten wordt van bestuursleden verwacht dat zij:
aantoonbaar leidinggevende en/of bestuurlijke kwaliteiten en ervaring inbrengen;
vanuit hun persoonlijke christelijke geloofsovertuiging voluit de beginselen en doelstellingen van SDOK        
      dragen en bevorderen;
over brede en actuele kennis beschikken van de sociaal-maatschappelijke, politieke en kerkelijke kaart van
       Nederland;
actief deel uitmaken van een christelijke kerk of geloofsgemeenschap ;
beschikken over juridische ervaring en/of ervaring op het vlak van financiën;
een positief-kritische benadering koppelen aan een coöperatieve instelling.

Wat u ontvangt
Als bestuurslid heeft u via periodieke rapportages inzicht in het werk van SDOK. U krijgt de mogelijkheid om contactpersonen uit het internationale netwerk te ontmoeten en om vervolgde christenen te bezoeken.
Lidmaatschap van ons bestuur betreft een vrijwilligersfunctie met de mogelijkheid tot een vergoeding van gemaakte onkosten.

Huidige samenstelling bestuur
Op dit moment is ons bestuur als volgt samengesteld:
de heer A.Th. van Olst (voorzitter)
de heer C.P. den Bok (secretaris)
de heer C. van den Berg (penningmeester)
mevrouw N.C. Rademaker-Groenendijk
mevrouw H.C.M.  Nieuwenhuijse – Thijsen

Bestuursleden worden benoemd voor een termijn van vier jaar en kunnen maximaal twee keer herbenoemd worden voor een volgende termijn.

Meer informatie
Voor meer informatie over deze vacatures kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur, ds. A.Th. van Olst (België: 0032 3321 03 90) of met de directeur van SDOK, dhr. A.F. van Grol (0183-561186).

Sollicitatieprocedure
Wij zien uw motivatie en CV graag uiterlijk 27 mei tegemoet. U kunt deze richten aan de heer A.F. van Grol en bij voorkeur indienen via info@sdok.nl, of toesturen naar SDOK, Postbus 705, 4200 AS Gorinchem.

Kort na genoemde sluitingsdatum zullen met potentiële kandidaten verkennende gesprekken worden gevoerd.