Meer over SDOK

Meer over SDOK
SDOK (Stichting de Ondergrondse Kerk) is een interkerkelijke organisatie die zich inzet voor vervolgde christenen. We werken vanuit ons geloof in Jezus Christus en laten ons daarbij leiden door Gods Woord, de Bijbel.

Ontstaan
Het werk van SDOK is ontstaan vanuit het getuigenis van Richard Wurmbrand een predikant uit Roemenië. Vanaf 1966 spoort Wurmbrands getuigenis ons aan om met dezelfde daadkracht en passie naast vervolgde christenen te staan.

Wurmbrands getuigenis spoort ons aan om met dezelfde daadkracht en passie naast vervolgde christenen te staan.


Kernwaarden
In navolging van Jezus Christus streeft SDOK naar een correcte, respectvolle en transparante houding. We werken vanuit de overtuiging dat iedereen gelijkwaardig is. In onze berichtgeving leggen we ons erop toe alleen de waarheid te vertellen over vervolging van christenen wereldwijd. We publiceren daarom alleen informatie van betrouwbare partners of van algemeen bekende mediabronnen.

Wij willen werken in navolging van Jezus Christus

 
Financieel beleid
De inkomsten van SDOK bestaan uit giften van particulieren, bedrijven, kerken, onderwijsinstellingen en andere organisaties . Voor deze donaties zet SDOK fondsenwerving in. Er wordt onder andere geworven via direct mail, online communicatiemiddelen en bij bijeenkomsten. Soms wordt een fondswerfactie ingezet voor een specifiek projectdoel.  

Alle giften die SDOK ontvangt worden besteed zoals de donateur dat aangeeft. Wanneer er geen specifiek projectdoel genoemd wordt, wordt de gift besteed ‘waar meest nodig’. In de – door een accountant gecontroleerde – jaarrekening wordt verantwoording afgelegd over de inkomsten en bestedingen.

Ook externe personen (geen medewerkers) die bij SDOK betrokken zijn en namens SDOK actief zijn, bijvoorbeeld als ambassadeur, vrijwilliger of bestuurslid, conformeren zich aan de gedragscode van SDOK. Voor reizen naar het buitenland heeft SDOK aanvullende afspraken op het gebied van integriteit. Iedereen die met SDOK op reis gaat conformeert zich naast de gedragscode aan deze aanvullende afspraken.
 
In de loop van 2021 wordt beleid ontwikkeld en geïmplementeerd waarmee buitenlandse partnerorganisaties en contactpersonen (vermoedelijke) integriteitsschendingen door SDOK-medewerkers kunnen melden.  

Zusterorganisaties
SDOK is onderdeel van de International Christian Association (ICA). De ICA is een koepel van zelfstandige organisaties die allemaal hetzelfde doel hebben: naast vervolgde christenen staan. We werken veel samen met onze zusterorganisaties, die in de meeste landen bekend staan onder de naam ‘Voice of the Martyrs’.

Keurmerken
SDOK is houder van het CBF-keurmerk en bezit de ANBI-status.

Downloads
De statuten van SDOK kunt u hier downloaden.

Het directiestatuut van SDOK kunt u hier downloaden.

Het huishoudelijk reglement van SDOK kunt u hier downloaden.