De Bijbel over christenvervolgingIn de Bijbel lees je vaak over christenvervolging. We lezen niet alleen hoe de eerste christenen werden vervolgd, maar ook hoe we met vervolging om moeten gaan. Lees mee om meer te ontdekken over wat de Bijbel ons leert over christenvervolging.

Direct naar:   Hoe moeten wij omgaan met christenvervolging?   I   Uitspraken van Jezus over vervolging   I   Bijbelteksten over christenvervolging

Vervolging als feit en als genadeVervolging wordt in Gods Woord zowel als vaststaand feit gezien én genade. Hoe zit dat precies?

Vervolging als feitIn de Bijbel is het volgen van Jezus onlosmakelijk verbonden met vervolging. Dat geldt voor elke christen en dus ook voor óns. Paulus schrijft in één van zijn brieven: “En ook alleen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden” (2 Timotheüs 3:12). Ook wijst Jezus ons op vervolging: “Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen” (Johannes 15:20).

In het Nieuwe Testament lezen we over de eerste christenen die vervolgd werden. Enkele bekende voorbeelden van christenvervolging zijn:

  • Stefanus: Hij werd gestenigd als eerste martelaar voor Christus: (Handelingen 7:59,60).
  • Petrus en Johannes: Zij werden gevangengenomen (Handelingen 4:1-22).
  • Paulus: In Handelingen en in zijn brieven lezen we hoe Paulus meerdere keren werd mishandeld, de stad uitgezet en gevangengenomen.

Paulus zegt over zijn lijden: “Ik draag de littekens van de Heere Jezus in mijn lichaam” (Galaten 6:17).Leestip: In het boek Handelingen lees je hoe de eerste christenen leefden. Lees dit bijbelboek eens door met oog op christenvervolging. Welke soorten christenvervolging kom je tegen?

Vervolging als genadeVervolging is dus onderdeel van het leven van elke christen. Moeten we er bang voor zijn? Nee! De Bijbel spreekt over christenvervolging als een vorm van genade. Jezus zegt in de bergrede “Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.” (Mattheüs 10: 10,11). In Filippenzen lezen we verder “Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden” (Filippenzen 1:19).

We mogen dus blij zijn met vervolging. Waarom? Omdat we Jezus navolgen door ons kruis op ons te nemen en omdat God zegent wie vervolgd worden om Zijn Naam. Van vervolgde christenen horen we regelmatig dat ze verwonderd zijn dat zij door God waardig geacht worden om te lijden voor Hem (vergelijk Handelingen 5:41).

Hoe moeten wij omgaan met christenvervolging?

Als christenvervolging in de Bijbel wordt aangeduid als een automatisch gevolg van het volgen van Christus, hoe moeten wij hier dan mee omgaan? Wat zegt Gods Woord over onze houding tijdens christenvervolging? In het kort zien we vier dingen terug:

  • heilig leven
  • liefhebben van je vijanden
  • verheugen in vervolging
  • bidden voor vervolgde broers en zussen.

Hieronder lees je er meer over.

Heilig levenDe Bijbel roept (vervolgde) christenen op om een heilig leven te leiden. Zo heeft je vervolger niets op je aan te merken. “Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid, en spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft” (Titus 2:7,8).  

Door een heilig leven te leiden zijn vervolgde christenen tot een getuigenis voor hun vervolgers. Dit staat ook in 1 Petrus 2 vers 12: “Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt.”

Liefhebben van je vijandenJezus zelf moedigt ons aan nog verder te gaan: "Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen” (Mattheüs 5:44). Deze houding is totaal anders dan die van de wereld. Niet alleen houden we vast aan het geloof en blijven we oprecht en eerlijk, maar ook houden we van onze vijanden alsof het onze vrienden zijn.  

Verheugen in vervolgingIn Gods Woord lezen we de oproep om je te verheugen in het lijden voor Christus. "Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen. Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel” (Lukas 6:22,23).  

Door onze focus niet te hebben op wat ons overkomt als we vervolgd worden, maar ons te richten op Jezus en onze toekomst met God, kunnen we ondanks christenvervolging toch blij zijn.

Romeinen 12:12 zegt: “Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.” Het bidden wat hierbij wordt genoemd is essentieel. Door tijd door te brengen met God groeien je geloof en je hoop!

Bidden voor vervolgde broers en zussenAls christenen zijn we één Lichaam, waarvan Jezus het Hoofd is. Wanneer er één lid lijdt, lijden alle leden mee (1 Korinthe 12 vers 26). Daarom bidden we voor christenen die lijden omdat ze in Jezus geloven.

Wanneer de Bijbel spreekt over de geestelijke wapenrusting van elke christen staat er: “En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord, terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen” (Efeze 6:17-20). Paulus voegt daar meteen een gebedsverzoek aan toe voor zichzelf. Hij vraagt om vrijmoedigheid om te spreken over het Evangelie, ook nu hij gevangen zit.

Op die manier kunnen wij ook volhardend bidden voor vervolgde christenen.

Tip: Ken je de gebedsapp voor vervolgde christenen al? Hierin lees je dagelijks een actueel en concreet gebedspunt voor een vervolgde broer of zus.  

Open in Google Play

Open in de AppStore

Of lees hier meer.

Bijbelteksten over christenvervolgingWil je meer lezen over christenvervolging in de Bijbel? We hebben verschillende bijbelteksten over vervolging op een rij gezet.  

Uitspraken van Jezus over christenvervolging

Wat zegt Jezus over christenvervolging? In de volgende bijbelteksten gaat het over vervolging waar je als volgeling van Jezus mee te maken krijgt en vertelt Jezus over hoe wij met onze vijanden om moeten gaan.

Mattheüs 5:10-12  
10Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het Koninkrijk der hemelen.
11Zalig bent u als men u smaadt en vervolgt, en door te liegen allerlei kwaad tegen u spreekt, omwille van Mij.
12Verblijd en verheug u, want uw loon is groot in de hemelen, want zo hebben ze de profeten vervolgd die er vóór u geweest zijn.Mattheüs 5:38-48
38U hebt gehoord dat er gezegd is: Oog voor oog en tand voor tand.
39Ik zeg u echter dat u geen weerstand moet bieden aan de boze; maar wie u op de rechterwang slaat, keer hem ook de andere toe;
40en als iemand u voor het gerecht wil dagen en uw onderkleding nemen, geef hem dan ook het bovenkleed;
41en wie u zal dwingen één mijl te gaan, ga er twee met hem.
42Geef aan hem die iets van u vraagt, en keer u niet af van hem die van u lenen wil.
43U hebt gehoord dat er gezegd is: U moet uw naaste liefhebben en uw vijand moet u haten.
44Maar Ik zeg u: Heb uw vijanden lief; zegen hen die u vervloeken; doe goed aan hen die u haten; en bid voor hen die u beledigen en u vervolgen;
45zodat u kinderen zult zijn van uw Vader, Die in de hemelen is, want Hij laat Zijn zon opgaan over slechte en goede mensen, en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen.
46Want als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor loon hebt u dan? Doen ook de tollenaars niet hetzelfde?
47En als u alleen uw broeders groet, wat doet u meer dan anderen? Doen ook de tollenaars niet zo?
48Weest u dan volmaakt, zoals uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

 
Mattheüs 10:32-39
32 Ieder dan die Mij belijden zal voor de mensen, die zal Ik ook belijden voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.
33Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal Ik ook verloochenen voor Mijn Vader, Die in de hemelen is.
34Denk niet dat Ik gekomen ben om vrede te brengen op de aarde; Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
35Want Ik ben gekomen om tweedracht te brengen tussen een man en zijn vader, en tussen een dochter en haar moeder, en tussen een schoondochter en haar schoonmoeder;
36en iemands huisgenoten zullen zijn vijanden zijn.
37Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waard; en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waard.
38En wie zijn kruis niet op zich neemt en Mij navolgt, is Mij niet waard.
39Wie zijn leven vindt, zal het verliezen; en wie zijn leven verliest omwille van Mij, zal het vinden.


Mattheüs 16:24-26
24Toen zei Jezus tegen Zijn discipelen: Als iemand achter Mij aan wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
25Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen om Mij, die zal het vinden.
26Want wat baat het een mens, als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?
 

Markus 8: 34-38
34En toen Hij de menigte met Zijn discipelen bij Zich geroepen had, zei Hij tegen hen: Laat wie achter Mij aan wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.
35 Want wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven zal verliezen omwille van Mij en om het Evangelie, die zal het behouden.
36Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?
37Of wat zal een mens geven als losprijs voor zijn ziel?
38Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben in dit overspelig en zondig geslacht, voor hem zal de Zoon des mensen Zich ook schamen wanneer Hij zal komen in de heerlijkheid van Zijn Vader, met de heilige engelen.


Markus 13:10-13
10En het Evangelie moet eerst gepredikt worden aan alle volken.
11En wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet, en bedenk het niet; maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat, want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest.
12En de ene broer zal de andere overleveren tot de dood en de vader het kind; en de kinderen zullen opstaan tegen de ouders en zullen hen doden.
13En u zult door allen gehaat worden omwille van Mijn Naam, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.


Lukas 6:22,23
22Zalig bent u, wanneer de mensen u haten, en wanneer zij u uitstoten en u smaden en uw naam als slecht verwerpen omwille van de Zoon des mensen.
23Verblijd u op die dag en spring op van vreugde, want zie, uw loon is groot in de hemel. Hun vaderen deden immers evenzo met de profeten.


Lukas 6:27-36
27Maar Ik zeg tegen u die dit hoort: heb uw vijanden lief; doe goed aan hen die u haten.
28Zegen hen die u vervloeken, en bid voor hen die u belasteren.
29Bied hem die u op de ene wang slaat, ook de andere. Verhinder hem die het bovenkleed van u afpakt, niet ook uw onderkleed te nemen.
30Maar geef aan ieder die iets van u vraagt, en eis niet terug van hem die neemt wat van u is.
31En zoals u wilt dat de mensen u doen, doet u hun ook zo.
32En als u hen liefhebt die u liefhebben, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars hebben degenen lief die hen liefhebben.
33En als u goeddoet aan hen die u goeddoen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars doen hetzelfde.
34En als u leent aan hen van wie u hoopt terug te ontvangen, wat voor dank komt u daarvoor toe? Immers, ook de zondaars lenen aan zondaars, om hetzelfde terug te ontvangen.
35Maar heb uw vijanden lief en doe goed, en leen zonder te hopen iets terug te krijgen. Dan zal uw loon groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want Hij is goedertieren over de ondankbaren en slechten.
36Wees dan barmhartig, zoals ook uw Vader barmhartig is.


Lukas 9:23-26
23Hij zei tegen allen: Als iemand achter Mij wil komen, moet hij zichzelf verloochenen, zijn kruis dagelijks opnemen en Mij volgen.
24 Want wie zijn leven wil behouden, die zal het verliezen; maar wie zijn leven verliezen zal omwille van Mij, die zal het behouden.
25Want wat baat het een mens heel de wereld te winnen en zichzelf te verliezen of zelf schade te lijden?
26Want wie zich voor Mij en Mijn woorden geschaamd zal hebben, voor hem zal de Zoon des mensen Zich schamen, wanneer Hij zal komen in Zijn heerlijkheid en in die van de Vader en in die van de heilige engelen.


Lukas 12:6-12
6Worden niet vijf musjes voor twee penninkjes verkocht? En niet een van die is bij God vergeten.
7Ja, ook de haren van uw hoofd zijn alle geteld. Wees dan niet bevreesd: u gaat veel musjes te boven.
8En Ik zeg u: Ieder die Mij belijden zal voor de mensen, die zal ook de Zoon des mensen belijden voor de engelen van God.
9Maar wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal verloochend worden voor de engelen van God.
10En ieder die enig woord spreken zal tegen de Zoon des mensen, het zal hem vergeven worden, maar wie tegen de Heilige Geest gelasterd zal hebben, het zal hem niet vergeven worden.
11 Wanneer zij u dan zullen brengen naar de synagogen en voor de overheden en de machthebbers, wees dan niet bezorgd hoe of wat u ter verdediging moet zeggen of wat u moet spreken.
12Want de Heilige Geest zal u in dat uur leren wat u moet zeggen.


Lukas 14:26,27
26Als iemand tot Mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan Mijn discipel niet zijn.
27 En wie zijn kruis niet draagt en achter Mij aan komt, kan geen discipel van Mij zijn.


Lukas 21:12-19
12Maar vóór dit alles zullen ze de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u zult voor koningen en stadhouders geleid worden omwille van Mijn Naam.
13En dit zal u overkomen, opdat u zult getuigen.
14Neem u dan in uw hart voor niet van tevoren te bedenken hoe u zich moet verdedigen.
15Want Ik zal u mond en wijsheid geven die al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerspreken of weerstaan.
16En u zult ook door ouders, broers, familieleden en vrienden overgeleverd worden, en zij zullen sommigen van u doden.
17En u zult omwille van Mijn Naam door allen gehaat worden.
18Maar er zal beslist geen haar van uw hoofd verloren gaan.
19Door uw volharding zult u uw leven verkrijgen.


Johannes 15:18-21
18Als de wereld u haat, weet dat zij Mij eerder dan u gehaat heeft.
19Als u van de wereld zou zijn, zou de wereld het hare liefhebben, maar omdat u niet van de wereld bent, maar Ik u uit de wereld heb uitverkoren, daarom haat de wereld u.
20Herinner u het woord dat Ik u gezegd heb: Een dienaar is niet meer dan zijn heer. Als zij Mij vervolgd hebben, zullen zij ook u vervolgen; als zij Mijn woord in acht genomen hebben, zullen zij ook het uwe in acht nemen.
21Maar al deze dingen zullen zij u aandoen omwille van Mijn Naam, omdat zij Hem niet kennen Die Mij gezonden heeft.


Johannes 16:1-3
1Dit heb Ik tot u gesproken, opdat u niet struikelt.
2Ze zullen u uit de synagoge werpen; ja, de tijd komt dat ieder die u doodt, denkt God een dienst te bewijzen.
3En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij de Vader niet gekend hebben en Mij ook niet.


Johannes 17:14,15
14Ik heb hun Uw woord gegeven, en de wereld heeft hen gehaat, omdat zij niet van de wereld zijn, zoals Ik niet van de wereld ben.
15Ik bid niet dat U hen uit de wereld wegneemt, maar dat U hen bewaart voor de boze.Bijbelteksten over christenvervolging uit het Nieuwe Testament

Naast de uitspraken van Jezus vinden we in het Nieuwe Testament veel voorbeelden van vervolgde christenen. Ook spreekt de Bijbel over hoe we met christenvervolging om moeten gaan. Lees meer over christenvervolging in de volgende bijbelverzen:

Handelingen 5:41,42 Waardig geacht te mogen lijden
41Zij dan gingen weg uit de tegenwoordigheid van de Raad en waren verblijd dat zij waardig geacht waren, omwille van Zijn Naam schandelijk behandeld te worden.
42En zij hielden niet op iedere dag in de tempel en bij de huizen onderwijs te geven en Jezus Christus te verkondigen.Handelingen 14:22 Ingaan in het Koninkrijk van God door verdrukking
En zij versterkten de zielen van de discipelen, spoorden hen aan in het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel verdrukkingen in het Koninkrijk van God moeten ingaan.

Romeinen 2:12-21 Zegen wie u vervolgen
12Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed.
13Wees deelgenoot in de noden van de heiligen. Leg u toe op de gastvrijheid.
14Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.
15Verblijd u met hen die blij zijn, en huil met hen die huilen.
16Wees eensgezind onder elkaar. Streef niet naar de hoge dingen, maar houd u bij de nederige. Wees niet wijs in eigen oog.
17Vergeld niemand kwaad met kwaad. Wees bedacht op wat goed is voor alle mensen.
18Leef, zo mogelijk, voor zover het van u afhangt, in vrede met alle mensen.
19Wreek uzelf niet, geliefden, maar laat ruimte voor de toorn, want er staat geschreven: Mij komt de wraak toe, Ik zal het vergelden, zegt de Heere.
20Als dan uw vijand honger heeft, geef hem te eten, als hij dorst heeft, geef hem te drinken, want door dat te doen, zult u vurige kolen op zijn hoofd hopen.
21Word niet overwonnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.


Romeinen 5:3-5 Verdrukking brengt volharding teweeg
3En dit niet alleen, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, omdat wij weten dat de verdrukking volharding teweegbrengt,
4en de volharding ondervinding en de ondervinding hoop.
5En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde van God in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest, Die ons gegeven is.


Romeinen 8: 16,17 Lijden met Christus
16De Geest Zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn.
17En als wij kinderen zijn, dan zijn wij ook erfgenamen: erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus; wanneer wij althans met Hem lijden, opdat wij ook met Hem verheerlijkt worden.


Romeinen 8: 31-39 Overwinnaars ondanks vervolging
31Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn?
32Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?
33Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het Die rechtvaardigt.
34Wie is het die verdoemt? Christus is het Die gestorven is, ja wat meer is, Die ook opgewekt is, Die ook aan de rechterhand van God is, Die ook voor ons pleit.
35Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Verdrukking, of benauwdheid, of vervolging, of honger, of naaktheid, of gevaar, of zwaard?
36Zoals geschreven staat: Want omwille van U worden wij de hele dag gedood, wij worden beschouwd als slachtschapen.
37Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door Hem Die ons heeft liefgehad.
38Want ik ben ervan overtuigd dat noch dood, noch leven, noch engelen, noch overheden, noch krachten, noch tegenwoordige, noch toekomstige dingen,
39noch hoogte, noch diepte, noch enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere.


Romeinen 12:14 Zegen wie u vervolgen
Zegen wie u vervolgen. Zegen hen en vervloek hen niet.


1 Korinthe 4:9-13 Dwaas om Christus wil
9Want ik denk dat God ons, de laatste apostelen, heeft tentoongesteld als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen.
10Wij zijn dwaas om Christus' wil, maar u bent wijs in Christus, wij zwak, maar u sterk, u geëerd, maar wij veracht.
11Tot op dit moment lijden wij én honger én dorst, én zijn wij naakt, én worden wij met vuisten geslagen, én hebben wij geen vaste woonplaats,
12én spannen wij ons in door met onze eigen handen te werken. Worden wij uitgescholden, dan zegenen wij. Worden wij vervolgd, dan verdragen wij.
13Worden wij belasterd, dan bidden wij. Wij zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld en het afschraapsel van allen tot nu toe.


2 Korinthe 4: 7-15 Vervolgd, maar niet verlaten
7Maar wij hebben deze schat in aarden kruiken, opdat de allesovertreffende kracht van God zou zijn en niet uit ons.
8Wij worden in alles verdrukt, maar niet in het nauw gebracht; wij zijn in twijfel, maar niet vertwijfeld;
9wij worden vervolgd, maar niet verlaten; neergeworpen, maar niet te gronde gericht.
10Wij dragen altijd het sterven van de Heere Jezus in het lichaam mee, opdat ook het leven van Jezus in ons lichaam openbaar wordt.
11Want wij die leven, worden voortdurend aan de dood overgegeven om Jezus' wil, opdat ook het leven van Jezus openbaar wordt in ons sterfelijk vlees.
12Zo is dan de dood werkzaam in ons, maar het leven in u.
13Maar omdat wij dezelfde Geest van het geloof hebben, overeenkomstig wat geschreven staat: Ik heb geloofd, daarom heb ik gesproken, geloven ook wij, en daarom spreken wij ook.
14 Wij weten immers dat Hij Die de Heere Jezus opgewekt heeft, ook ons door Jezus zal opwekken en samen met u voor Zich zal stellen.
15Want dit alles gebeurt ter wille van u, opdat de genade, die meer en meer is toegenomen, door de dankzegging van velen overvloedig wordt tot verheerlijking van God.


2 Korinthe 5:1-5 Zuchten van de aardse tent
1Wij weten immers dat, wanneer ons aardse huis, deze tent, afgebroken wordt, wij een gebouw van God hebben, een huis niet met handen gemaakt, maar eeuwig in de hemelen.
2Want in deze tent zuchten wij ook, en verlangen wij er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden,
3als wij maar bekleed en niet naakt zullen bevonden worden.
4Want ook wij, die in deze tent zijn, zuchten terwijl we het zwaar te verduren hebben; wij willen immers niet ontkleed, maar overkleed worden, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden.


1 Korinthe 12: 26,27 Waar één lid lijdt, lijden alle leden mee
26En als één lid lijdt, lijden alle leden mee. Als één lid eer ontvangt, verblijden alle leden zich mee.
27Samen bent u namelijk het lichaam van Christus, en ieder afzonderlijk Zijn leden.


Efeze 3:10-13 Verlies de moed niet
10Opdat nu door de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelvuldige wijsheid van God bekendgemaakt zou worden,
11volgens het eeuwige voornemen dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus, onze Heere.
12In Hem hebben wij de vrijmoedigheid en de toegang met vertrouwen, door het geloof in Hem.
13Daarom vraag ik u dat u de moed niet verliest vanwege mijn verdrukkingen omwille van u, want dat is uw heerlijkheid.


Efeze 6:17-20 Bidden voor vervolgden
17En neem de helm van de zaligheid; en het zwaard van de Geest, dat is Gods Woord,
18terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de Geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen.
19Bid ook voor mij, opdat mij het woord gegeven wordt bij het openen van mijn mond, om met vrijmoedigheid het geheimenis van het Evangelie bekend te maken,
20waarvan ik een gezant ben in ketenen, opdat ik daarin vrijmoedig mag spreken, zoals ik moet spreken.


Filippenzen 1:12-14 Vervolging leidt tot verbreiding van het Evangelie
12En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd, veeleer tot bevordering van het Evangelie heeft gediend,
13zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus' wil,
14en dat het merendeel van de broeders in de Heere door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen om het Woord nog overvloediger onbevreesd te durven spreken.


Filippenzen 2:17-18 Verblijden in vervolging
17Maar al word ik ook als een plengoffer uitgegoten over het offer en de bediening van uw geloof, ik verblijd mij en ik verblijd mij met u allen.
18En u verblijdt zich ook daarover; verblijd u dan met mij.

Kolossenzen 1:24 Verblijden in het lijden
Nu verblijd ik mij in mijn lijden voor u en vervul in mijn vlees wat overblijft van de verdrukkingen van Christus, ten behoeve van Zijn lichaam, dat is de gemeente.

Kolossenzen 4: 2-4 Bidden voor openbaring van het geheimenis
2Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.
3Bid meteen ook voor ons dat God voor ons de deur van het Woord opent, om van het geheimenis van Christus te spreken, om welke oorzaak ik ook gebonden ben,
4opdat ik dit geheimenis mag openbaren zoals ik erover moet spreken.Kolossenzen 4:18 Paulus als gevangene
En eigenhandige groet van mij, Paulus. Denk aan mijn gevangenschap. De genade zij met u. Amen.

1 Tessaloniscenzen 3:2,3 Bestemd tot verdrukking
2en hebben we Timotheüs gestuurd, onze broeder en Gods dienaar en onze medearbeider in het Evangelie van Christus, om u in uw geloof te versterken en te bemoedigen,
3 opdat niemand in verwarring gebracht zou worden in deze verdrukkingen. Want u weet zelf dat wij hiertoe bestemd zijn.


2 Tessaloniscenzen 3:1,2 Bidden om verlossing van slechte mensen
1Verder, broeders, bid voor ons dat het Woord van de Heere zijn loop mag hebben en verheerlijkt mag worden, zoals ook bij u,
2en dat wij verlost mogen worden van de slechte en boosaardige mensen. Want niet allen hebben het geloof.


2 Timotheüs 1:7,8 Geen schaamte voor het Evangelie
7Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht en liefde en bezonnenheid.
8Schaam u dan niet voor het getuigenis van onze Heere, en ook niet voor mij, Zijn gevangene, maar lijd met mij verdrukking om het Evangelie, overeenkomstig de kracht van God.

2 Timotheüs 2: 8-13 Lijden voor het Evangelie
8Houd in gedachten dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn Evangelie.
9Daarvoor lijd ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Maar het Woord van God is niet gebonden.
10Daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen, opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen, met eeuwige heerlijkheid.
11Dit is een betrouwbaar woord. Want als wij met Hem gestorven zijn, zullen wij ook met Hem leven.
12Als wij volharden, zullen wij ook met Hem regeren. Als wij Hem verloochenen, zal Hij ons ook verloochenen.
13Als wij ontrouw zijn, blijft Hij getrouw. Hij kan Zichzelf niet verloochenen.


2 Timotheüs 3:12 Allen zullen vervolgd worden
En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.


Titus 2:7,8 Goede werken blijven doen
7Betoon uzelf in alles een voorbeeld van goede werken. Betoon in het onderwijs zuiverheid, waardigheid, oprechtheid,
8en spreek een gezond woord, boven alle kritiek verheven, zodat de tegenstander beschaamd zal staan en niets kwaads van u te zeggen heeft.


Hebreeën 10:32-26 Blijf vrijmoeding ondanks het lijden
32Maar herinner u de dagen van weleer, waarin u, nadat u verlicht was, veel strijd in het lijden hebt verdragen.
33Nu eens werd u zelf door smaad en verdrukkingen tot een schouwspel gemaakt, dan weer deelde u het lot van hen die zo behandeld werden.
34Want u hebt ook medelijden gehad met mij, in mijn boeien, en de beroving van uw eigendommen met blijdschap aanvaard, in de wetenschap dat u voor uzelf een beter en blijvend bezit in de hemelen hebt.
35Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg, die een grote beloning met zich meebrengt.
36Want u hebt volharding nodig, opdat u, na het volbrengen van de wil van God, de vervulling van de belofte zult verkrijgen.


Hebreeën 13:3 Denk aan de gevangenen
Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt.


1 Petrus 2:12 Houd uw levenswandel goed
Houd uw levenswandel onder de heidenen goed; opdat zij die nu van u kwaadspreken als van kwaaddoeners, door de goede werken die zij in u waarnemen, God verheerlijken mogen op de dag dat er naar hen omgezien wordt.

1 Petrus 2:19-25 Jezus voorbeeld volgen in vervolging
19Want dat is genade, als iemand om het geweten voor God dingen verdraagt die hem pijn doen, en daarbij ten onrechte lijdt.
20Want wat voor roem is er als u het geduldig verdraagt wanneer u zondigt en daarvoor slagen ontvangt? Maar als u het geduldig verdraagt wanneer u goeddoet en daarvoor lijdt, is dat genade bij God.
21Want hiertoe bent u geroepen, omdat ook Christus voor ons geleden heeft; Hij laat ons zo een voorbeeld na, opdat u Zijn voetsporen zou navolgen;
22 Hij, Die geen zonde gedaan heeft en in Wiens mond geen bedrog gevonden is;
23Die, toen Hij uitgescholden werd, niet terugschold, en toen Hij leed, niet dreigde, maar het overgaf aan Hem Die rechtvaardig oordeelt;
24 Die Zelf onze zonden in Zijn lichaam gedragen heeft op het hout, opdat wij, voor de zonden dood, voor de gerechtigheid zouden leven. Door Zijn striemen bent u genezen.
25Want u was als dwalende schapen; maar u bent nu bekeerd tot de Herder en Opziener van uw zielen.


1 Petrus 3: 14-17 Hoe te leven in vervolging
14 Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd zoals zij bevreesd zijn, laat u niet in verwarring brengen,
15 maar heilig God, de Heere, in uw hart; en wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en ontzag.
16En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren.
17Want het is beter te lijden – als God dat wil – terwijl u goeddoet dan terwijl u kwaad doet.


1 Petrus 4:14 Vervolgde christenen zijn zalig
Als u smaad wordt aangedaan om de Naam van Christus, dan bent u zalig, want de Geest van de heerlijkheid en van God rust op u. Wat hen betreft wordt Hij wel gelasterd, maar wat u betreft wordt Hij verheerlijkt.


1 Johannes 3:11-13 Liefhebben van vervolgers
11Want dit is de boodschap die u vanaf het begin gehoord hebt, dat wij elkaar moeten liefhebben;
12niet zoals Kaïn: hij was uit de boze en sloeg zijn broer dood. En waarom sloeg hij hem dood?Omdat zijn werken slecht waren en die van zijn broer rechtvaardig.
13Verwonder u niet, mijn broeders, als de wereld u haat.


Openbaringen 2:10,11 Trouw blijven tot in de dood
10Wees niet bevreesd voor wat u lijden zult. Zie, de duivel zal sommigen van u in de gevangenis werpen, opdat u verzocht wordt. En u zult een verdrukking hebben van tien dagen. Wees trouw tot in de dood, en Ik zal u de kroon van het leven geven.
11Wie oren heeft, laat hij horen wat de Geest tegen de gemeenten zegt. Wie overwint, zal zeker geen schade toegebracht worden door de tweede dood.