Wat is christenvervolging?

03-05-2018373 x geraakt
Wereldwijd worden christenen buitengesloten, mishandeld, gevangengezet of vermoord vanwege hun geloof.
Wat is christenvervolging? Wanneer kun je iets vervolging noemen? Wat zegt de Bijbel erover? En hebben we in Nederland ook te maken met vervolging? In deze blog proberen we antwoord te geven op deze en andere vragen.

We behandelen de volgende thema's:
•      Wat is christenvervolging?
De Bijbel over christenvervolging
Waar worden christenen vervolgd?
Hoe ziet christenvervolging er in de praktijk uit? (Drie voorbeelden)
Vijf redenen waarom christenen worden vervolgd
Hoe moet je omgaan met vervolging? En hoe niet?
Maken we in Nederland christenvervolging mee?
Moet ik iets met christenvervolging?


Wat is christenvervolging?


Christenvervolging is een beladen begrip. Vanuit onze ‘vrije’ context denken we bij vervolging snel aan ernstige mishandelingen, gevangenissen en martelaren. Niet geheel onjuist. Toch is dit niet het hele verhaal. In de ruim vijftig jaar dat we als organisatie met vervolging te maken hebben, hebben we ontdekt dat de Bijbel veel breder spreekt over christenvervolging dan het bovenstaande rijtje. Bij SDOK hanteren we daarom de volgende definitie:

Christenvervolging zien we als de negatieve gevolgen van het volgen van de Heere Jezus Christus.


Met andere woorden, vervolging is het geheel van het lijden dat we meemaken vanwege het belijden van de Naam van Christus. En dit lijden mag je breed zien: van gemarteld worden tot buitengesloten worden. De gemeenschappelijke factor zit hem in de reden van het lijden, namelijk het belijden van onze Heere Jezus Christus. Er is sprake van vervolging wanneer we, vanwege onze toewijding aan Hem, negatieve gevolgen ervaren. Deze negatieve gevolgen komen niet bij de Heere God vandaan; ze zijn het gevolg van de vijandschap en haat van de wereld ten opzichte van Christus.

(Overigens, niet alles waar christenen aan lijden, is ook direct vervolging. Daarover later meer…)

De Bijbel over vervolging


De Bijbel spreekt veel over christenvervolging. Gods Woord benoemt vervolging als een feit en als genade. Hieronder gaan we in op deze twee invalshoeken.

Gods Woord benoemt vervolging als een feit en als genade.Gods Woord benoemt vervolging als een feit en als genade.


Feit


In Gods Woord lezen we heel duidelijk dat vervolging een vast onderdeel is van het volgen van de Heere Jezus. Niet voor een enkeling, maar voor iedere christen.

Neem bijvoorbeeld wat Paulus schrijft in één van zijn brieven: “En ook allen die godvruchtig willen leven in Christus Jezus, zullen vervolgd worden.” (2 Timotheüs 3:12) En wat dacht je van de woorden van de Heere Jezus zelf tegen zijn discipelen: “Een slaaf is niet meer dan zijn heer. Als ze Mij vervolgd hebben, zullen ze ook u vervolgen.” (Johannes 15:20).

(Mocht je nog een verwijzing willen, dan kun je ook 1 Petrus 4:14 lezen. Een andere tip: lees het hele boek Handelingen met het oog op christenvervolging. Het is opvallend hoe het Evangelie echt élke keer weer weerstand, vijandschap en smaad oproept!)

Genade


Vervolging hoort dus bij het leven van ieder christen. Is dat reden tot wanhoop? Nee, zegt de Bijbel. Sterker nog, Gods Woord spreekt over vervolging als een vorm van genade. Dat vind je bijvoorbeeld in de brief aan de Filippenzen (1 vers 29): “Want aan u is het uit genade gegeven in de zaak van Christus niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden.”

Ook de Heere Jezus spreekt er zo over in de bekende zaligsprekingen. Hij zegt daar: “Zalig zijn zij die vervolgd worden om de gerechtigheid, want van hen is het koninkrijk der hemelen. Zalig bent u als men u smaad en vervolgt omwille van Mij.”

Waar worden christenen vervolgd?


Christenen worden wereldwijd vervolgd. Natuurlijk is de hevigheid van de vervolging op elke plaats verschillend. Om je een beeld te geven van de landen en gebieden waar vervolging zichtbaar wordt, delen we de onderstaande kaart met je. Dit is echter niet een volledig overzicht! Omdat vervolging hoort bij het volgen van Jezus, komt het overal terug waar christenen zich bevinden. Dat is niet gebonden aan een bepaald aantal landen maar komt overal ter wereld voor.

In sommige landen wordt vervolging meer zichtbaar dan in andere landenIn sommige landen wordt vervolging meer zichtbaar dan in andere landen


Landen en gebieden waar vervolging zichtbaar wordt kun je indelen in twee hoofdgroepen:

Landen met ernstige beperkingen voor christenen


Dit zijn landen waarin broeders en zusters worden lastiggevallen, opgesloten of vermoord vanwege het antichristelijke beleid van de overheid. Hiertoe behoren ook de landen waar de overheid het bezit of de verspreiding van christelijk materiaal verbiedt.  Voorbeelden zijn Noord-Korea en Vietnam.

Vijandige gebieden


Dit zijn landen of grote gedeelten van landen waar de regering christenen juist probeert te beschermen. Broeders en zusters in deze gebieden worden stelselmatig vervolgd door hun directe omgeving (familie of buren) en/of extremistische groeperingen. Voorbeelden hiervan zijn Nigeria en Colombia.

Hoe ziet christenvervolging er in de praktijk uit? (3 voorbeelden)


Christenvervolging uit zich op talloze manieren. Wat belangrijk is om te benoemen: de intensiteit verschilt in elk land of gebied. Ook kan de vervolging per individu verschillen. Hieronder lees je een paar voorbeelden hoe christenen te maken kunnen krijgen met vervolging:

Martelaarschap
De meest radicale vorm van vervolging is de dood. Wereldwijd zijn broeders en zusters slachtoffer van vervolging. Per jaar zijn dit er zeker een paar duizend. Een voorbeeld is de man van Kelly. Hij werd gedood vanwege zijn werk als evangelist in Colombia. Je kunt haar verhaal in de onderstaande video bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=oGcwE0GEJoU
     

Gevangenschap
Duizenden christenen zitten wereldwijd in de gevangenis vanwege hun christelijke getuigenis. Soms enkele maanden, soms veel langere tijd. Broeders en zusters in Noord-Korea brengen soms hun hele leven door in een strafkamp. Gevangenschap vindt meestal plaats in landen waar de overheid het christelijk geloof een halt wil toeroepen. Bounchan uit Laos zat 164 maanden gevangen. Zijn verhaal kun je hieronder bekijken:

https://www.youtube.com/watch?v=UiUBfFwvY6g&t=11s
   
      
Sociale uitsluiting
Een andere vorm van christenvervolging is sociale uitsluiting. Met name ‘nieuwe’ gelovigen krijgen hier mee te maken. Wanneer iemand zijn of haar oude religie achter zich laat, is er vanuit de directe omgeving vaak onbegrip en vijandschap. Dit kan lijden tot beperkte uitsluiting of zelfs verstoting uit de lokale maatschappij. Dit overkwam ook Tay en Lien, een echtpaar uit Vietnam. Hun verhaal vind je in de onderstaande video:

https://www.youtube.com/watch?v=8rMpaixlaRE&t=15s

5 redenen waarom christenen worden vervolgd


Eigenlijk is er maar één reden van christenvervolging: de wereld strijdt tegen Christus. Als wij besluiten Hem volgen, zijn we één met Hem. Logischerwijs zullen ook wij met de haat van de wereld te maken krijgen.
Glenn Penner onderscheidt in zijn boek ‘In the Shadow of the Cross’ vijf redenen voor christenvervolging: religieuze, politieke, maatschappelijke, economische en emotionele. We werken ze allemaal kort uit:

Dé reden van christenvervolging: de wereld strijdt tegen Christus.


1. Religieuze redenen


Er is sprake van vervolging op basis van religieuze overwegingen wanneer christenen als een bedreiging voor de overheersende godsdienst worden gezien. Een Bijbels voorbeeld vind je in Johannes 5. Jezus ging in tegen de godsdienstige overtuigingen van de Joden door te zeggen dat God Zijn Vader was. Het wakkerde de haat van de Joden tegen Jezus aan. Vandaag de dag zie je dit weerspiegeld in veel islamitische landen.

2. Politieke redenen


Christenen kunnen ook gezien worden als een bedreiging voor de staatsveiligheid. Hoe? Nou, bijvoorbeeld omdat ze God de hoogste eer willen geven en Hem willen dienen ten koste van alles. Een land dat volledige loyaliteit van haar inwoners eist, kan dit als bedreiging beschouwen.

3. Maatschappelijke redenen


Als iemand christen wordt, kan dit ingaan tegen belangrijke culturele waarden en normen. Dit kan zelfs worden gezien als ‘verraad’. We kennen genoeg gevallen waarbij broeders en zusters zijn verstoten vanuit hun dorp of familie.

4. Economische redenen


Ook economische belangen kunnen leiden tot vervolging van christenen. In Handelingen 16 lezen we over een slavin die met waarzeggerij veel geld verdient. Als de waarzeggende geest haar heeft verlaten, houden haar inkomsten op. Haar eigenaars zorgen ervoor dat Paulus en Silas gevangengenomen worden en stokslagen krijgen.

5. Emotionele redenen


Wanneer het Evangelie terrein wint in levens van mensen en dit zichtbaar wordt in de samenleving, kan dit negatieve gevoelens oproepen, bijvoorbeeld jaloezie. Gevestigde leiders zien soms met lede ogen hoe christenen meer invloed krijgen en respect ontvangen. Ook dit kan een reden zijn om christenen te vervolgen.

Hoe moet je niet omgaan met vervolging?

En hoe wel?


Ieder mens reageert anders op gebeurtenissen, zo ook op christenvervolging. Peter Kuzmic, een professor uit Oost-Europa, onderscheidt drie verkeerde reacties op vervolging. Hij ziet ook één juiste, bijbelse reactie.

Niet: vluchten


Het vluchten voor vervolging en tegenstand is een reactie die we vaak tegenkomen. Het kan betekenen dat je je als christen terugtrekt uit de maatschappij. De kerk wordt naar binnen gericht en verliest haar ‘zout-functie’. Het kan ook betekenen dat de kerk wegvlucht uit een land, waardoor het christelijke getuigenis verdwijnt.

Niet: vechten


Een andere verkeerde reactie op vervolging is volgens Kuzmic ‘terugvechten’. Dit gebeurt wanneer je als christen in opstand komt tegen het onrecht dat je overkomt en dit je belangrijkste taak wordt. Wanneer dit gebeurt, verlies je de kern van het christelijke getuigenis waarin vergeving en liefde een hoofdrol hebben. Onze roeping is om juist het lijden te verdragen, zoals Petrus schrijft in zijn eerste brief.

Niet: aanpassen


Een derde niet-bijbelse reactie is die van aanpassing. Volgens Kuzmic leidt aanpassing altijd tot compromis wat betreft de boodschap van de kerk.

Wat dan wel?


Wat is de juiste reactie op vervolging? Dat is een leven waarin je het Woord van God gehoorzaamt en niet leeft naar de omstandigheden. Kuzmic noemt het de theologie van het kruis. Daarmee bedoelt hij: leven in navolging van de Heere Jezus. Hij ging en weg van lijden. Dat is ook onze weg. Jezus zegt in Markus 8: “Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.” Kortom: het Woord van God heeft alle zeggenschap over je leven. Geen overheid, tegenstand of verdrukking kan je hier vanaf brengen.

“Laat wie achter Mij wil komen zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en Mij volgen.”


Hoe ziet de theologie van het kruis er uit in de praktijk? Dat doe je bijvoorbeeld door het lijden dat je overkomt geduldig te dragen, terwijl je goed doet (1 Petrus 3 en 4). Of door niet je eigen veiligheid of wensen voorop te stellen en vervolging te ontvluchten (of vermijden) maar God te volgen en dicht bij Hem te blijven.

In deze video zie je hoe een Keniaanse gemeente omgaat met een aanslag op hun kerk. Wat valt je op?

https://www.youtube.com/watch?v=7WcoWY7IW9Y&t=157s

Maken wij in Nederland vervolging mee?


Is er in Nederland sprake van christenvervolging? Ja en nee.
 

Ja.


Als we de Bijbel volgen, heeft iedere christen die de Heere Jezus volgt te maken met vervolging. Dat geldt ook voor Nederlandse christenen. Ook in Nederland hebben wij te maken met bijvoorbeeld spot en smaad vanwege de Naam van Christus. Wel is in de meeste gevallen de intensiteit veel beperkter dan in andere landen. Daarnaast raakt het lijden van vervolgde broeders en zusters ook ons. We delen in de pijn van de wereldwijde kerk, we zijn immers één?

Nee.


Niet alles wat christenen pijn doet is ook gelijk christenvervolging. De kerk in Nederland wordt kleiner, de maatschappij wordt steeds meer seculier. Dat betekent als vanzelf dat er dingen in ons land en onze directe omgeving veranderen ten nadele van ons christenen. Neem bijvoorbeeld de mening van christenen over ethische zaken of over invulling van huwelijkstrouw of zondagsrust... Veranderingen en spot kunnen zeker pijn doen. Dit noemen we echter liever ‘krimppijn’ in plaats van christenvervolging.

Wat moet ik met christenvervolging?


Nederland is voor de meeste christenen een ‘vrij’ land. Maar, moeten wij als christenen in vrijheid iets met christenvervolging? We geven je een paar suggesties.

Kijk in de spiegel


De eerste suggestie is een aansporing: kijk af en toe eens in de spiegel. Vervolgde christenen zijn voorbeelden voor ons. Ze maken ontzettend veel pijn en lijden mee. Hun toewijding, moed, trouw en vergevingsgezindheid doen ons aan de Heere Jezus denken. De getuigenissen van vervolgde christenen sporen jou aan om, net als hen, de Heere Jezus na te volgen. Wat de gevolgen ook zullen zijn.

De eerste suggestie is een aansporing: kijk af en toe eens in de spiegel.De eerste suggestie is een aansporing: kijk af en toe eens in de spiegel.


Je kunt deze inspirerende verhalen op allerlei manieren lezen. Dit kan via ons gratis magazine, onze maandelijkse e-mails of via boeken in onze webshop. Natuurlijk kun je de verhalen ook gewoon op onze website lezen. (Al kunnen we om veiligheidsredenen een deel van de verhalen alleen via ons magazine delen.)

Heilig leven


Vervolgde christenen omringen ons als een ‘wolk van getuigen’. Ze sporen ons aan om de zonde af te leggen. Klinkt dat bekend? Deze woorden staan letterlijk in Hebreeën 12:2: “Welnu dan, laten ook wij, nu wij door zo'n menigte  van getuigen omringd worden,  afleggen alle last en de zonde, die ons zo gemakkelijk verstrikt. En laten wij  met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt.”

Hoe gemakkelijk laten wij zonden toe in ons leven? Hoe snel dwalen we af in het volgen van onze Meester? Laat de wolk van getuigen die ons omringt je aansporen om heilig te leven!

Sta naast vervolgde christenenDenk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bentDe wereldwijde kerk is één lichaam, zo zegt de Bijbel. En als één lid lijdt, dan lijden we allemaal. (1 Korinthe 12:26). Bij dit meelijden hoort ook een liefdevolle zorg voor elkaar. De schrijver van de Hebreeën zegt in hoofdstuk 13 vers 3: “Denk aan de gevangenen alsof u zelf ook gevangen bent, en denk aan hen die slecht behandeld worden, alsof u ook zelf lichamelijk slecht behandeld wordt.” Wees daarom ook betrokken op vervolgde christenen, het zijn je eigen broers en zussen.

We geven je twee handvatten om dit vorm te geven:

Vervolgde christenen hebben materiële noden. Zo zijn er christenen die alles moeten achterlaten en veilige opvang nodig hebben. Anderen zitten gevangen en hebben tekort aan voedsel en medicijnen. Je kunt deze broeders en zusters helpen, bijvoorbeeld door een machtiging aan SDOK of een andere organisatie te geven. (Met een bedrag van bijvoorbeeld €10 per maand kunnen wij veel doen!)

Naila uit Pakistan raakte gewond bij een bomaanslag. De medische hulp werd door SDOK betaald. “Het gaat goed met mij, maar er zitten nog bomscherven in mijn lichaam. Volgens de dokter kan het geen kwaad. Ik ben de Heere erg dankbaar dat Hij mij, via jullie, heeft geholpen.”Naila uit Pakistan raakte gewond bij een bomaanslag. De medische hulp werd door SDOK betaald. “Het gaat goed met mij, maar er zitten nog bomscherven in mijn lichaam. Volgens de dokter kan het geen kwaad. Ik ben de Heere erg dankbaar dat Hij mij, via jullie, heeft geholpen.”


Strijd mee door dagelijks te bidden voor vervolgde christenen. De strijd die broeders en zusters strijden is een geestelijke strijd. Dat beseffen zij heel goed, en daarom roepen ze altijd weer op tot gebed. Om je te helpen bij het bidden hebben we een app ontwikkeld. Je krijgt elke dag een concreet en actueel gebedspunt. Bid jij mee?


Wat doet SDOK voor vervolgde christenen?


Zoals we eerder zagen: vervolging is een vast onderdeel van het leven van christenen op deze aarde. Daar kunnen we niets aan veranderen. Pas wanneer Jezus terugkomt, zal het verleden tijd zijn.

Tot de wederkomst staat SDOK naast vervolgde christenen.


Tot de dag van de wederkomst zien wij het als onze missie om naast vervolgde broeders en zusters te staan. Om hen als familie te omringen met gebed, bemoediging en praktische hulp. We geven vervolgde christenen ook een stem en roepen de kerk op tot verbondenheid met hen. En dit doen we op de verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld:

Opvang en praktische steun aan moslimbekeerlingen in de Arabische wereld.
Medische hulp aan slachtoffers van mishandelingen en aanslagen
Toerusting van kinderen die opgroeien in de vervolgde kerk
Pastorale zorg en bemoedigen van christenen die lijden vanwege de Naam van Christus
Vervolgde christenen evangelisatiemateriaal geven en toerusten om het Evangelie te verspreiden
Inspireren van christenen in Nederland met de verhalen van broeders en zusters
Oproepen tot gebed voor vervolgde christenen

SDOK steunt voorgangers die het Evangelie brengen in gevaarlijke gebieden met toerusting en praktische steun, bijvoorbeeld door motorfietsen beschikbaar te stellen.SDOK steunt voorgangers die het Evangelie brengen in gevaarlijke gebieden met toerusting en praktische steun, bijvoorbeeld door motorfietsen beschikbaar te stellen.


Wil je ook je vervolgde familieleden steunen?
Overweeg of je ons werk met een eenmalige of structurele bijdrage wilt steunen. Dit kan via het formulier hieronder of via www.sdok.nl/doneer.
Sta met ons naast vervolgde christenen!
Doneren
Terug naar overzicht
373 keer geraakt