Blog: lees meer over bidden

12-04-2019
Beeld: Shutterstock
In deze blog lees je meer over bidden. We staan stil bij de volgende onderwerpen:
Wat is bidden?  

Hoe kun je bidden?

Verhoort God alle gebeden?

Quotes over gebed

Bidden voor vervolgde christenen


Wat is bidden?Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag… Heb jij vroeg ook dat liedje geleerd? En heb je ook voorbeelden van dingen uit je leven die veranderd zijn door gebed?

Bidden is enorm krachtig. De Bijbel noemt het een wapen waarmee bolwerken van Satan vernietigd kunnen worden. Lees meer over bidden.

Definitief van gebed


Vanaf het begin van de tijd is gebeden. Misschien kunnen we Adams lofzang op zijn juist ontvangen vrouw wel beschouwen als een dankgebed (Genesis 2:23). En de gesprekken die God met Adam en Eva voerde, zijn een voorbeeld van hoe vertrouwelijk God met ons om wil gaan. God zwijgt zelfs niet tegen de boze Kaïn en hij verhoort zijn smeekgebed om hem te beschermen. Bidden betekent volgens Van Dale: ‘een gebed doen tot God’ maar ook: ‘dringend verzoeken’. Het is dus meer dan wat vragen in de hoop dat God hoort.

"Wie geen tijd heeft om te bidden, werkt harder dan God van hem vraagt....."Bidden is ook luisteren


Bidden is niet alleen praten met God zoals het liedje leerde, maar ook: luisteren naar God. Denk aan Maria aan de voeten van Jezus. Zij was een en al oor en wilde alles horen wat Hij te zeggen had. Al haar bezigheden zette ze daarvoor opzij. Jezus zegt zelf: “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij (Joh 10:27).”

In Exodus 15:26 staat: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. In het Hebreeuws staat er letterlijk: Indien gij luisterend luistert…

"Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn." (Exodus 19:5, 6a).

Bidden is niet alleen spreken maar ook luisterenBidden is niet alleen spreken maar ook luisteren


Gebed is heel persoonlijk contact


De God die de communicatie heeft bedacht, communiceert met Zijn kinderen, onder meer door het gebed. Hij sprak al tot Adam en Eva in het Paradijs. En nog spreekt Hij tot ons, als een Vader. God noemde Abraham en Mozes zelfs Zijn vriend. Hij wandelde met Henoch. Johannes noemde zichzelf boezemvriend van Jezus. En de Heere Jezus zelf noemt Zijn discipelen vrienden.

Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weer niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb (Johannes 15:12-15).
God beschouwt mensen als Zijn kinderen en als vrienden. Zijn kerk noemt Hij Zijn bruid. Dit zijn in het algemeen de hechtste banden tussen mensen die er zijn: tussen ouders en kinderen, binnen huwelijken en tussen vrienden.

De gesprekken met Hem zijn dus heel vertrouwelijk en laagdrempelig. God is geïnteresseerd in alles wat je bezighoudt, de grote en de kleine dingen.

Wanneer kun je bidden?Iemand vertelde eens: “De Heilige Geest maakt me vaak ’s nachts wakker om te bidden. Overdag luister ik niet zo goed.” Herken je dat? Overdag is er zoveel afleiding: geluiden, digitale prikkels, de praktische dingen in je leven. Er is dan weinig gelegenheid om echt stil te zijn en te luisteren naar wat God tegen je zegt.  Als je dus onverwacht wakker wordt en aan iemand moet denken, bid dan voor diegene. De kans is groot dat iemand hulp kan gebruiken in de strijd en dat de Heilige Geest je daarvoor inschakelt.

Hoe meer onrust en prikkels, hoe moeilijker het is om te biddenHoe meer onrust en prikkels, hoe moeilijker het is om te bidden


In de Bijbel zie je dat er van ’s ochtends vroeg tot midden in de nacht gebeden wordt. Daniël bad drie  keer per dag (Daniël 6:11).

Jezus bad een hele nacht op de berg voordat hij zijn discipelen uitkiest (Lukas 6:12). Paulus en Silas baden om middernacht in de gevangenis (Handelingen 16:25). En de vrienden van Petrus baden ’s nachts vol vuur en die nacht werd hij vrijgelaten.

Tijdstippen van gebed in de Bijbel


’s Ochtends:
Psalm 5:3, Psalm 88:13, Markus 1:35, Handelingen 2:1-4, 15
’s Middags:
Psalm 55:18
’s Avonds:
Mattheüs 14:23, Markus 6:47
’s Nachts:
Lukas 6:12, Handelingen 16:25

Is het belangrijk om op verschillende momenten van de dag te bidden? De Bijbel zegt: Bid zonder ophouden (1 Thessalonicenzen 5:17). Het is belangrijk om voortdurend met God in gesprek te zijn en ons op Hem te richten. Het maakt ons sterk in het geloof en we leren God steeds beter kennen. Daarnaast biedt het ons bescherming tegen aanvallen van de vijand. En het doet nog meer: het sterkt anderen.

Als we bijvoorbeeld bidden voor onze vervolgde broeders en zusters, dan kan dat groot effect hebben. Zo werd eens een vrouw middenin de nacht gewekt door de Heilige Geest, om te bidden voor een gevangene voor Rusland. Jaren later kwam ze erachter wat het antwoord op haar gebed was: de gevangene voor wie gebeden werd, had het ontzettend koud. Op het gebed van zijn zuster in Christus was het alsof er een warme deken om zijn schouders werd gelegd en hij voelde zich dankbaar voor Gods aanwezigheid en zorg.

GebedshoudingenIn de Bijbel lees je over verschillende gebedshoudingen. De Joden en vroege christenen baden vaak staand met hun handen geopend omhoog en met hun ogen op de hemel gericht. ‘Ik sla mijn ogen op naar U, Die in de hemel zit, lees je in Psalm 123. Dit is een open houding, vergelijkbaar met een kind dat omhoog kijkt naar zijn vader en klaar is om te ontvangen wat deze hem wil geven.

Soms zitten emoties deze open gebedshouding in de weg, bijvoorbeeld schuldgevoel. Zo voelt Ezra zich te zeer beschaamd om zijn gezicht tot God op te heffen. Hij zegt: “Mijn God, ik ben te zeer beschaamd en te schande geworden om mijn gezicht tot U op te heffen, mijn God, want onze ongerechtigheden zijn talrijk geworden, tot boven ons hoofd, en onze schuld is groot geworden tot aan de hemel.” (Ezra 9:6). Ook de tollenaar wilde zelfs zijn ogen niet naar de hemel opheffen (Luk 18:13).

Dit zijn een paar voorbeelden van Bijbelse gebedshoudingenDit zijn een paar voorbeelden van Bijbelse gebedshoudingen


Een andere bekende gebedshouding is knielen. Salomo knielde neer in de tempel voordat hij het volk zegende (1 Kon 8:54). Daniël was gewend drie keer per dag op zijn knieën te gaan, waarna hij bad en dankte (Dan 6:11). Paulus knielde in gezelschap van de oudsten in Efeze en bad met hen (Hand 20:36). Jezus knielde op de Olijfberg (Luk 22:41). Knielen laat zien dat je je bescheiden opstelt als je spreekt met God.

Betekent dit dat andere dan in de Bijbel genoemde houdingen niet goed zijn? De Bijbel zegt: Bid zonder ophouden (1 Tess 5:17). Net zoals je doorlopend kunt spreken met de mensen die je lief zijn, kun je praten met God. Aan tafel, in de auto, op de fiets, waar je je ook bevindt, God is bereikbaar en Hij hoort je meteen als je bidt.

Gebedshoudingen in de bijbel


Knielend: 1 Kon 8:54; Ezra 9:6; Luk 22:41; Hand 9:40

Neergebogen: Ex 34:8; Ps 72:11; Jes 45:11

Staand:
Neh 9:5; Ps 28, 63, 77, 88, 134, 141; Mark 11:25; Luk 18:13
Liggend: Joz 7:6; Ezra 10:1; Mat 26:39; Mark 14:35; Mat 26: 20,26

Met opgeheven handen: 2 Kron 6:12-13; Ps 63:4; 1 Tim2:8

Met opgeslagen ogen: Ps 121, 123


Hoe kun je bidden?Jezus leert hoe we kunnen bidden. En ook van anderen in de Bijbel kunnen we leren over gebed.
Jezus geeft ons geen standaardgebed maar ingrediënten om zelf te kunnen bidden. Het ‘Onze Vader’ is een voorbeeldgebed.

Onze Vader, Die in de hemelen zijt: Je richt je tot God
Uw Naam worde geheiligd: Je prijst en eert Hem om wie Hij is
Uw Koninkrijk kome. Uw wil geschiede, zoals in de hemel zo ook op aarde: Je herinnert jezelf eraan dat je bidt dat Gods wil wordt uitgevoerd, niet je eigen verlangens
Geef ons heden ons dagelijks brood:
Je vraagt wat je nodig hebt en toont je afhankelijkheid
En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaren vergeven: Je vraagt om vergeving en erkent dat je ook anderen moet vergeven zoals God ons vergeeft
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze: Je vraagt om hulp bij het overwinnen van zonden en om Gods bescherming tegen aanvallen van Satan
Want van U is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, tot in eeuwigheid: Je toont je vertrouwen in je machtige Vader die regeert en voor je zorgt
Amen:
Je bevestigt je gebed


Bidden is moeilijkWaarom is het soms zo moeilijk om te bidden? Als er iemand bang is voor gebed, dan is het Satan wel. Hij weet dat onze vragen aan God zijn bolwerken slechten. Hij doet er daarom alles aan om ons af te leiden van gebed. Als je vroeg op wilt staan om te bidden, dan brengt hij je op de gedachte dat je nog heel moe bent en dat je je slaap hard nodig hebt of dat je bed te warm is om eruit te stappen. Wil je je verdiepen in een mooi bijbelgedeelte, gaat ineens de telefoon. Of je moet ineens toch nog even dit of dat regelen. Alles om je maar niet aan het bidden te krijgen. Als je je hier van bewust bent, dan is het gemakkelijker om toch door te zetten. Want met jouw gebed verander je dingen in je eigen leven en in dat van anderen. Je haalt de burchten van Satan neer!

Bidden is niet alleen heel belangrijk maar ook heel moeilijk!Bidden is niet alleen heel belangrijk maar ook heel moeilijk!


"Satan lacht om ons zwoegen maar beeft wanneer wij bidden."


GebedsverhoringAls je een baby hebt of weleens een jong kindje te logeren hebt, dan ben je alert op elk geluid. Wat is nodig? Aandacht? Eten? Slaap? Knuffels? Zo alert is ook onze Vader. Hij kijkt naar je, Zijn oren gespitst op elk geluid, Zijn armen klaar om je te ontvangen. Zijn Zoon maakt ons duidelijk dat God onze gebeden verhoort en daarin is het Woord heel duidelijk:

Bid en u zal gegeven worden… Als u, die slecht bent, uw kinderen dan goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal uw Vader, Die in de hemelen is, goede gaven geven aan hen die tot Hem bidden (Mat 7:7,11).

Gods ruimhartige karakter


Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God; en de vrede van God, die alle begrip te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. (Filippenzen 4:6-7).

De bedoeling is overduidelijk: God wil je van harte het allerbeste geven in antwoord op je gebeden, tenzij er dringende redenen zijn om het niet te doen. Gods uitnodiging tot gebed is hartelijk en royaal, want God heeft een ruimhartig karakter. Bovendien zijn er geen lange wachtrijen voor bidders. Integendeel. Je kunt op elk moment je verzoeken tot God richten en je verzoeken komen niet in een la terecht, maar komen onmiddellijk in behandeling voor zover ze in aanmerking komen voor verhoring.

God wil ons vaak meer geven dan waar we om vragen. We bidden soms zoals de bedelaar in de poort toen Petrus en Johannes in de poort zaten (Handelingen 3:1-10). Deze man vroeg om een paar centen, maar God wilde hem veel meer geven: genezing van zijn verlamming. Zo goed is God! Even later sprong de man dol van
blijdschap en dankbaarheid door de tempel om God luidkeels te prijzen.


Bidden naar Gods wil


Als we dus om iets bidden waarvan we zeker weten dat God ermee instemt, dan mogen we erop rekenen dat God ons verhoort. Onze gebeden mogen niet ingaan tegen Gods wil. Als je bidt of God die verschrikkelijke leraar of manager uit je buurt wil houden, dan zal God dat niet zomaar verhoren. Als je bidt om geduld en liefde om met diegene om te gaan zodat zijn hart kan veranderen en hij God door jou heen zal zien, dan verhoort God je gebed wel. Het kan natuurlijk wel zijn dat het een tijdje duurt. Gods timing is altijd de beste. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van de genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. (Hebreeën 4:16 (HSV)

Bidden in Jezus’ naam


Onze gebeden worden nooit verhoord vanwege onszelf. De Heere Jezus zegt: En wat u ook zult vragen in Mijn Naam, dat zal Ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt zal worden. Als u iets vragen zult in Mijn Naam, Ik zal het doen. (Joh 14:13, 14).

We mogen tot God komen met een beroep op wat de Heere Jezus voor ons heeft gedaan. Door Zijn lijden en sterven mogen we in vrijheid tot de Vader komen. Iets vragen in de Naam van Jezus’ betekent ook: ‘in de autoriteit van Jezus’, op Zijn gezag. Je gebruikt als het ware Zijn zegelring om iets te bekrachtigen, net zoals de verloren zoon de ring weer om zijn vinger geschoven kreeg.

In de historie droegen alleen mensen van rang en stand een ring. In het Oude Testament staan verschillende verhalen waarin de ring een belangrijke rol speelt. De zegelring die Juda Tamar als onderpand gaf, was zijn handtekening dat het kind dat verwekt was van hem was (Genesis 18). Jozef kreeg als teken van zijn onderkoningschap de zegelring van Farao aan zijn hand (Genesis 41). Die ring verleende hem gezag. Ook is het, gegeven aan kinderen die volwassen werden, een bevestiging dat ze bij de familie horen. Een ring toont aan dat je kind bent van de gever van de ring, het sieraad geeft je een identiteit. De ring werd ook gebruikt bij het ondertekenen van brieven of contracten. Ook als je in iemands naam iets ondertekende, droeg je de volmacht van diegene.

‘Al het mijne is van jou’


Zo mogen wij ook kijken naar het verhaal van de verloren zoon. (God) de Vader herstelde zijn zoon in ere, gaf hem zijn kindschap terug en gaf hem volmacht over zijn bezittingen. Kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou”, zegt de vader tegen zijn oudste zoon. En dat zegt God ook tegen ons. Omdat we kinderen van God zijn mogen we in Zijn autoriteit vragen en handelen. We dragen Zijn zegelring. Dat betekent veel: de zekerheid dat Jezus volledig achter je verzoek staat. Dat kan natuurlijk alleen als je gebed naar Gods wil is.
God belooft verder dat Hij kracht verleent aan je gebed. "... Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt." (Jakobus 5:16, NBG1951). Deze vertaling geeft het beste weer dat God niet afhankelijk is van hoe vurig of krachtig jij bidt. Hij zet Zijn kracht in om met de zwakke gebeden van afhankelijke mensen grote dingen te doen. De uitwerking van onze gebeden kan enorm zijn.
De Heere Jezus is hierover erg duidelijk: “Daarom zeg Ik u: alles wat u biddend begeert, geloof dat u het ontvangen zult, en het zal u ten deel vallen (Markus 11:24)”. En ook Johannes weet dat God een goede Vader is, Die Zijn kind geen steen voor een brood geeft: “En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God, dat Hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar Zijn wil. En als wij weten dat Hij ons verhoort, wat wij ook bidden, dan weten wij dat wij het gevraagde dat wij van Hem hebben gebeden ontvangen (1 Johannes 5:14,15)”.

Als je niet zeker weet of dat wat je bidt, naar Gods wil is, dan mag je natuurlijk wel je wensen aan Hem bekend maken. "Wees in geen ding bezorgd, maar laat uw verlangens in alles, door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God." (Filippenzen 4:6). Vertrouw er vervolgens op dat God je het allerbeste wil en zal geven.

Onverhoorde gebeden


Als God zo duidelijk is in wat Hij ons wil geven, waarom worstelen we dan soms zo met bidden? Waarom lijkt de hemel op sommige momenten zo ver weg? In goede relaties, zoals we die mogen hebben met God, worden verzoeken wel eens geweigerd. Dat overkwam Mozes, Paulus en zelfs de Heere Jezus. (Deut. 3:23-29; 2 Kor. 12:7-9; Mat. 26:36-46). Toch mogen we erop rekenen dat God met elk oprecht gebed iets doet, al is het soms op een andere manier dan je hoopt of verwacht. God heeft het overzicht en weet wat het beste voor je is. Zijn timing is altijd perfect.


Mogelijke oorzaken van onverhoorde gebeden


Er kunnen ook blokkades in óns optreden die gebedsverhoringen verhinderen. De Bijbel noemt vijf oorzaken.

Onzuivere motieven bij het bidden (Jak. 4:2,3)
Gods plan is anders (2 Kor. 12:7-9)
De eigen verantwoordelijkheid van mensen (1 Sam. 12:23-25)
Doorwerking van de zonde (Joz. 7:6-12)
De macht van het kwaad (Dan. 10:12-13).
Deze bijbelteksten zijn voorbeelden.

Er zijn ook gebeden die God altijd verhoort, bijvoorbeeld als je bidt om de Heilige Geest (Lucas 11:10-13).

Belemmeringen in onze gebeden


We doen niets voor mensen in nood (Jesaja 58:1-14)
We willen anderen niet vergeven (Mattheüs 6:14, 15, Mattheüs 5:23 en 24).
We belijden onze zonden niet aan God (Psalm 32, Jesaja 59:1-2, Jakobus 5:16).
We zijn alleen op onszelf gericht (Psalm 66:18, Jakobus 4:1-4)
We leven niet naar Gods beloften en geboden (Ezechiël 14:1-5, 1 Johannes 3:21-23)
We geven het bidden te snel op in plaats van te volharden (Lucas 11:5-13, Lucas 18:1-8)
We lijden aan ongeloof en hebben te weinig geloofsvertrouwen (Markus 11:20-24, Lucas 18:8, Jakobus
1:5-8).
We bidden niet naar Gods wil (zoals David wel doet in Psalm 86:11)

Dit lijstje kan je helpen om je obstakels in je gebedsleven weg te nemen. Zodra je ze herkent, kun je om vergeving vragen en dan gooit God ze in de diepste zee (met een bordje erbij ‘Verboden te vissen’ zei Corrie ten Boom). Je hoeft ook geen superchristen of superbidder te zijn om iets bij God gedaan te krijgen. Hij wil je vanuit Zijn liefde en genade altijd helpen. Een geloof als een mosterdzaadje is al genoeg voor God om jouw gebeden te verhoren.


Quotes en uitspraken over gebed"Jezus bad alsof het iets uitmaakte, alsof de tijd die Hij aan bidden besteedde ten minste zo veel betekende als de tijd die Hij aan mensen besteedde.” (Philip Yancey)

 
"Jezus leerde zijn discipelen niet hoe ze moesten preken, maar alleen hoe ze moesten bidden."  (Andrew Murray)


 "Het gebed is de schakel die ons verbindt met God. Het is de brug die iedere kloof overspant en die ons draagt over iedere afgrond van gevaar of nood." (A.B. Simpson)


"Als je knieën beginnen te knikken, kniel er dan op neer!"


"Wie geen tijd heeft om te bidden, werkt harder dan God van hem vraagt....."


"Hoe drukker ik het heb, hoe meer ik bid." (Maarten Luther)


"Wij bidden vaak om zilver, maar de Heere schenkt ons goud. Het goud dat ons uit genade geschonken wordt is de Heilige Geest." (Maarten Luther)


"Spant u in vaker samen te komen voor het dankgebed en de lofprijzing van God, want als u vaak samenkomt, worden de machten van satan vernietigd." (bisschop Ignatius in zijn brief aan de Efeziërs, 2e eeuw)


 “Bidden: je kijkt het verst met je ogen dicht.”


Bidden voor vervolgde christenenJe kunt op allerlei manieren met strijd te maken hebben: in je dagelijks leven, in je leven met God, in je gedachte. In zulke moeilijke omstandigheden is het bemoedigend als je weet dat je familie en anderen voor je bidden. Als leden van het lichaam van Christus hebben we broeders en zusters die dienen aan de frontlinies van de gevaarlijkste ‘geestelijke oorlogsbieden’ op aarde.  

We ontmoetten Syrische voorgangers die weigerden om hun door oorlog verscheurde en met terroristen gevulde land te verlaten omdat ze weten dat de Syrische bevolking het Evangelie moet horen. We baden met Colombiaanse weduwes van wie de echtgenoten waren vermoord door militante guerrilla’s. En we spraken met Iraanse huiskerkleiders die erop stonden om terug te keren naar hun land, al lopen ze een groot risico op gevangenschap.

Het belangrijkste dat we voor onze broeders en zusters aan de frontlinies, die voor het Koninkrijk gaan, ondanks het risico op gevangenschap, marteling en zelfs de dood. Een van de prachtigste voorbeelden van gebedsstrijd is te lezen in Exodus 17. Amalek valt aan en Jozua moet de strijd aangaan. Mozes staat op een heuvel en overziet de strijd met de staf van God in zijn hand. Als Mozes zijn arm in de lucht steekt, is Israël aan de winnende hand, maar als Mozes vermoeid raakt en zijn handen laat zakken, wordt Amalek sterker. Aaron en Hur herkennen Gods hand hierin en zorgen voor een steen waar Mozes op kan zitten. Ze gaan naast hem staan en houden samen Mozes’ handen omhoog.  De Bijbel zegt “Zo bleven zijn handen onbeweeglijk, totdat de zon onderging”, waardoor Jozua Amalek verslaat (Exodus 17:12-13).
 
Op eenzelfde manier houden uw gebeden de armen van christenen aan de frontlinie in de lucht. Het versterkt hen om het Evangelie te delen met radicale moslims, ondergrondse kerken te leiden, Bijbels te verspreiden onder mensen die daar al jaren verlangen naar een eigen exemplaar en te reizen door gevaarlijke en afgelegen gebieden om nieuwe gelovigen te onderwijzen.
Uw gebeden geven zelfs gevangen christenen de kracht om het Evangelie te vertellen aan hun celgenoten en bewakers. Dank u wel dat u de armen van onze vervolgde familieleden omhooghoudt door uw gebeden.


Voorbeeld: gebed voor vervolgde christenen heeft kracht!Christenen die te maken hebben met vervolging, vragen ons altijd om gebed. Ze zien dit als het meest

krachtige wapen. Neem bijvoorbeeld Suta, een evangelist. Hij zegt: "Zonder gebed stel ik niets voor." Zijn

verhaal bekijk je in de onderstaande video:https://www.youtube.com/watch?v=joKMl5WHlhkHoe je kunt bidden voor vervolgde christenen


Je kunt dagelijks een gebedspunt ontvangen via onze gebedsapp ‘Bid voor ons’.
Je kunt op www.prisoneralert.com specifieke gevangenen vinden voor wie je regelmatig bidt.
Je kunt een land uitkiezen waar je regelmatig voor bidt.
Bidden kun je thuis doen, maar ook met anderen.


Strijd mee met vervolgde christenen


Gerdi bad jarenlang voor Deborah uit Nigeria, die haar man en kinderen verloor. Gerdi’s hart overstroomde van liefde voor haar zwaar getroffen zuster en ze bad jaren voor haar. Na een tijd was Gerdi erg benieuwd hoe het met Deborah gaat en ze bad om een antwoord. Hier volgt haar verhaal:
“Graag wil iets iets bijzonders met jullie delen. Zeven jaar geleden kwam ik door genade tot geloof in de Heere Jezus. Direct kreeg ik een grote liefde in mijn hart voor mijn vervolgde broeders en zusters over de hele wereld. Ik vroeg een gebedskalender aan, om zo elke dag voor hen te kunnen bidden. Na verloop van tijd mocht ik bidden voor Deborah. Haar man was vermoord en haar twee dochters meegenomen door extremisten. Een verschrikkelijke situatie, haar verhaal raakte me enorm. Er stond ook een foto van Deborah bij: een prachtige vrouw in een helder blauwe jurk. Met dat ik haar foto zag, stroomde mijn hart vol liefde voor deze vrouw, en legde de Heere haar op mijn hart. Alle jaren door bleef ik voor Deborah bidden.
Regelmatig vroeg ik aan de Heere: ik heb geen idee hoe het met haar gaat, maar ze is hoe dan ook bij U geborgen. Sterkt U haar in haar verschrikkelijke omstandigheden, wilt U haar dochters terug brengen. Misschien hoor ik nooit meer iets over haar. Dan zal ik haar, met haar familie, uiteindelijk bij U ontmoeten. Vorige week bad ik ook voor Deborah. Ik vroeg aan de Heere: ik bid al jaren voor Deborah, maar ik weet niet of ze nog wel leeft. Wilt U mij een teken van leven geven? Gister keek ik op jullie site. Ik kwam bij dit verhaal terecht: https://www.sdok.nl/verhalen-nieuws/omgaan-met-tegenslag-3-tips?utm_source=App&utm_medium=post En daar stond Deborah! Ik kon het bijna niet geloven. Ik las dat de Heere haar nabij is geweest in haar moedeloosheid en verdriet, en dat ze weer vertrouwen gaat krijgen dat de Heere een bedoeling met haar leven heeft. De Heere verhoorde mijn gebed, zodat ik mag weten dat ze leeft, dat Hij haar heeft vastgehouden in haar verdriet, en dat zij haar geloof in de Heere heeft behouden!”
Wat een liefdevolle God hebben we toch.  En wat een trouwe bidder.

Samengevat


Jouw gebed heeft kracht. Het haalt volwerken omver. Het bemoedigt je vervolgde broeders en zusters. En zelf word je gezegend. Veel gebeden worden verhoord, sommige niet of ánders dan we verwacht hadden. Maar God hoort je altijd. God vervult niet al onze wensen, maar wel al Zijn beloftes! Daarom mag je altijd in vertrouwen naar je Vader gaan. Die van je houdt. En blij is met jouw gebed.


Bronnen, onder andere:
De Bijbel
www.herschepping.nl
www.biddeniseenweg.nlTerug naar overzicht