Bidden: Gods stem verstaan

12-04-2019leestijd 11 min
Lees je Bijbel, bid elke dag, dat je groeien mag… Heb jij vroeg ook dat liedje geleerd? En heb je ook voorbeelden van dingen uit je leven die veranderd zijn door gebed? Bidden is enorm krachtig. De Bijbel noemt het een wapen waarmee bolwerken van Satan vernietigd kunnen worden. Lees meer over bidden.

Vanaf het begin van de tijd is gebeden. Misschien kunnen we Adams lofzang op zijn juist ontvangen vrouw wel beschouwen als een dankgebed (Genesis 2:23). En de gesprekken die God met Adam en Eva voerde, zijn een voorbeeld van hoe vertrouwelijk God met ons om wil gaan. God zwijgt zelfs niet tegen de boze Kaïn en hij verhoort zijn smeekgebed om hem te beschermen. Bidden betekent volgens Van Dale: ‘een gebed doen tot God’ maar ook: ‘dringend verzoeken’. Het is dus meer dan wat vragen in de hoop dat God hoort.

Gods stem


Bidden is niet alleen praten met God zoals het liedje leerde, maar ook: luisteren naar God. Denk aan Maria aan de voeten van Jezus. Zij was een en al oor en wilde alles horen wat Hij te zeggen had. Al haar bezigheden zette ze daarvoor opzij. Jezus zegt zelf: “Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij (Joh 10:27).”

In Exodus 15:26 staat: Als u aandachtig luistert naar de stem van de HEERE, uw God, en doet wat juist is in Zijn ogen, als u Zijn geboden gehoorzaamt en al Zijn verordeningen in acht neemt, dan zal Ik geen enkele van de ziekten over u brengen die Ik over Egypte gebracht heb, want Ik ben de HEERE, uw Heelmeester. In het Hebreeuws staat er letterlijk: Indien gij luisterend luistert…

Nu dan, als u nauwgezet Mijn stem gehoorzaamt en Mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken Mijn persoonlijk eigendom zijn want heel de aarde is van Mij. U dan, u zult voor Mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. (Exodus 19:5, 6a).

En al deze zegeningen zullen over u komen en u bereiken, wanneer u de stem van de HEERE, uw God, gehoorzaam bent: Gezegend zult u zijn in de stad, en gezegend zult u zijn op het veld. En dan volgt er nog een hele lijst van zegeningen en beloftes die we ontvangen als we luisteren naar onze liefdevolle God.

Persoonlijk


De God die de communicatie heeft bedacht, communiceert met Zijn kinderen, onder meer door het gebed. Hij sprak al tot Adam en Eva in het Paradijs. En nog spreekt Hij tot ons, als een Vader. God noemde Abraham en Mozes zelfs Zijn vriend. Hij wandelde met Henoch. Johannes noemde zichzelf boezemvriend van Jezus. En de Heere Jezus zelf noemt Zijn discipelen vrienden.

Dit is Mijn gebod: dat u elkaar liefhebt, zoals Ik u liefgehad heb. Niemand heeft een grotere liefde dan deze, namelijk dat iemand zijn leven geeft voor zijn vrienden. U bent Mijn vrienden, als u doet wat Ik u gebied. Ik noem u niet meer dienaren, want een dienaar weer niet wat zijn heer doet, maar Ik heb u vrienden genoemd, omdat Ik u alles wat Ik van Mijn Vader gehoord heb, bekendgemaakt heb (Johannes 15:12-15).
God beschouwt mensen als Zijn kinderen en als vrienden. Zijn kerk noemt Hij Zijn bruid. Dit zijn in het algemeen de hechtste banden tussen mensen die er zijn: tussen ouders en kinderen, binnen huwelijken en tussen vrienden.
De gesprekken met Hem zijn dus heel vertrouwelijk en laagdrempelig. God is geïnteresseerd in alles wat je bezighoudt, de grote en de kleine dingen.

Wanneer bid je?


Iemand vertelde eens: “De Heilige Geest maakt me vaak ’s nachts wakker om te bidden. Overdag luister ik niet zo goed.” Herken je dat? Overdag is er zoveel afleiding: geluiden, digitale prikkels, de praktische dingen in je leven. Er is dan weinig gelegenheid om echt stil te zijn en te luisteren naar wat God tegen je zegt.  Als je dus onverwacht wakker wordt en aan iemand moet denken, bid dan voor diegene. De kans is groot dat iemand hulp kan gebruiken in de strijd en dat de Heilige Geest je daarvoor inschakelt.
In de Bijbel zie je dat er van ’s ochtends vroeg tot midden in de nacht gebeden wordt. Daniël bad drie  keer per dag (Daniël 6:11).

Jezus bad een hele nacht op de berg voordat hij zijn discipelen uitkiest (Lukas 6:12). Paulus en Silas baden om middernacht in de gevangenis (Handelingen 16:25). En de vrienden van Petrus baden ’s nachts vol vuur en die nacht werd hij vrijgelaten.

Tijdstippen van gebed in de BijbelDagdeel
 
Tekst

’s Ochtends
Psalm 5:3, Psalm 88:13, Markus 1:35, Handelingen 2:1-4, 15
’s Middags
Psalm 55:18
’s Avonds
Mattheüs 14:23, Markus 6:47
’s Nachts
Lukas 6:12, Handelingen 16:25

Is het belangrijk om op verschillende momenten van de dag te bidden? De Bijbel zegt: Bid zonder ophouden (1 Thessalonicenzen 5:17). Het is belangrijk om voortdurend met God in gesprek te zijn en ons op Hem te richten. Het maakt ons sterk in het geloof en we leren God steeds beter kennen. Daarnaast biedt het ons bescherming tegen aanvallen van de vijand. En het doet nog meer: het sterkt anderen.

Als we bijvoorbeeld bidden voor onze vervolgde broeders en zusters, dan kan dat groot effect hebben. Zo werd eens een vrouw middenin de nacht gewekt door de Heilige Geest, om te bidden voor een gevangene voor Rusland. Jaren later kwam ze erachter wat het antwoord op haar gebed was: de gevangene voor wie gebeden werd, had het ontzettend koud. Op het gebed van zijn zuster in Christus was het alsof er een warme deken om zijn schouders werd gelegd en hij voelde zich dankbaar voor Gods aanwezigheid en zorg.

Werkkampen


Vervolgde broeders en zusters hebben zowel overdag als ’s nachts ons gebed nodig. Als ze gevangen zitten, dan zijn de nachten vaak het moeilijkst. Dan voelen ze de eenzaamheid sterker. Ze missen hun familie en sociale leven. Misschien slaan angst en twijfel toe. Onze gebeden geven hen nieuwe kracht. Als wij de nacht ingaan, worden christenen in de werkkampen in Noord-Korea ruw gewekt. Ook christenen in het verre oosten beginnen weer aan hun dag die misschien vol uitdagingen zit.

Bid door de dag heen voor je familie dichtbij en je familie ver weg. Word je ’s nachts wakker met iemand in gedachten? Bid voor diegene en bid dan ook voor je vervolgde broers en zussen. Misschien is jouw gebed net de warme deken die zo nodig was.

Drie voorbeelden van gebeden die impact haddenSoro in Iran

Hanna uit Noord-Korea

Gebed van Suta
Terug naar overzicht